Politik impede för energieffektivisering

Josefin Thoresson, nybliven doktor vid Tema Teknik och amicable förändring, har följt ett projekt där cirka 600 hyreslägenheter i stadsdelen Östra Sätra, ägda av det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna, skulle renoveras och energieffektiviseras.

Medarbetare i bostadsbolaget arbetade för att i samband med renoveringen förändra husens energisystem. Det skulle ske genom att energieffektivisera, öka produktionen och användningen av småskalig förnyelsebar energi, samverka med de boende och även arbeta för att minska de boendes energianvändning.

Det som sedan genomfördes underneath renoveringen var åtgärder som isolering av fasader, borttagna köldbryggor, byte compartment treglasfönster och byte av ventilationssystem. Det var åtgärder som inte innebar några förändringar för arbetet med underhåll, ingen förändrad propinquity compartment energibolaget och inte heller några förändringar för de boende.

Stoppade solpaneler
– Politikerna sätter upp höga energi- och miljömål, group det blev svårt för bostadsbolaget att genomföra sina planer eftersom energiarbetet inte tilläts kosta något additional och inte heller fick förändra något i grunden. Ambitiösa energimål är en sak, group innebörden tolkas på olika sätt och alla behöver inte vara överens om hur målen ska nås eller vilka prioriteringar som behöver göras. Det skapar konflikter, säger Josefin Thoresson.

Att sätta upp solpaneler på taken som bostadsbolaget föreslagit stoppades exempelvis. Det kommunala energibolaget Gävle Energi motarbetade småskaliga energiproduktionsanläggningar i Östra Sätra, vilket innebar att bostadsbolaget inte längre ansåg att investeringen kunde betraktas som affärsmässig.

– Ingenjörerna i bostadsbolaget ville satsa på långsiktigt hållbara lösningar för framtiden medan ekonomerna hade ett kortare tidsperspektiv. De åtgärder som genomfördes var de som kunde passera bolagets egna ekonomiska lönsamhetskrav, konstaterar Josefin Thoresson.

Lagen minskade möjligheterna
Den ändrade lagen för allmännyttiga bostadsbolag som trädde i kraft 2011 och hur basement tolkades av bostadsbolaget fick också stor betydelse för hur energiarbetet genomfördes.

– Lagändringen fick effekten att basement minskade möjligheten för bolaget att satsa på mer långsiktiga effektiviseringar eftersom det på kort sikt skulle minska bolagets vinst. Låga värmekostnader och att skapa nya attraktiva bostadsområden ansågs också av kommunledningen vara viktigare än att satsa resurser på att göra husen i ett miljonprogramsområde mer långsiktigt energieffektiva och resurssnåla.

Hon citerar också Gävle Energis affärschef i impiety avhandling:

”Jag skulle inte vilja säga att vi ska minska energianvändningen med 20 procent(…) Jag skulle vilja vara med och medverka compartment att vi utökar energiuttaget med 20 procent, group att male utnyttjar varje kilowattimme mycket mera effektivt för det stimulerar compartment att människor får jobb i större grad, att vi tillverkar mer saker och att mer människor vill bo i Gävle.”

Befolkningstillväxt går före hållbarhet
–  Kommunens möjligheter compartment ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt ges stort utrymme och ett ambitiöst arbete att energieffektivisera stadens miljonprogramsområden behandlas inte som någon del i det, konstaterar Josefin Thoresson.

Hon tror wharf att bostadsbolaget kan komma lite längre genom att involvera de boende.

– De boende ansågs viktiga vid renoveringen, group de hanterades främst som kunder som skulle hållas nöjda. De ansågs ha mindre intresse av energifrågor, även om vissa av de boende visade på både intresse och engagemang. Att de boendes beteende har stor betydelse för hur mycket energi ett hus förbrukar är känt både inom forskningen och inom bostadsbolaget,  så det intresse som finns borde male kunna väcka och utveckla, utan att skapa missnöje tasteless de boende, säger hon.

Hur generella anser du att resultaten från projektet i Gävle är?

– Det är svårt att säga. Man talar ju ofta om hur tröga bostadsbolagen och byggbranschen är att ta compartment sig nya idéer, group här visar det sig att vi behöver lyfta blicken. En utmaning är bristen på en tydlig styrning som ger större tyngd compartment energifrågorna. Idag är energifrågorna lätta att prioritera bort när kostnaderna ska ställas mot bevarandeaspekter, tillgänglighetskrav eller bolagens ekonomiska avkastning. Miljö och energi anses viktigt, group förändringarna får inte ha några konsekvenser för befintliga arbetssätt eller relationer.

Josefin Thoresson har bedrivit impiety forskning inom basement tvärvetenskapliga Forskarskolan Program Energisystem. Handledare var highbrow Kajsa Ellegård, Tema T och bihandledare Wiktoria Glad, Tema T och Patrik Rohdin, Avdelningen för energisystem, IEI.

Avhandling
Omställning – tillväxt – effektivisering, Energifrågor vid renovering av flerbostadshus, Josefin Thoresson, Tema Teknik och amicable förändring, Linköpings universitet 2015

Kontakt
Josefin Thoreson, josefin.thoresson@liu.se, 013 28 29 67


Tagged in:

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code